وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. ضیایی، ن.، اونق، م.، عسگری، ح.، مساح بوانی، ع.، ماهینی، ع.، حسینعلی زاده، م, مقایسه اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر خطر و ریسک بیابان زایی حوضه حبله رود استان تهران, مهندسی اکوسیستم بیابان, پاییز 1396, شماره (16)
 2. پورجواد، ه.، راشکی، ع.، حسینعلی زاده، م, بررسی چگونگی تاثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه صبری شهرستان سبزوار), مهندسی اکوسیستم بیابان, بهار 1396, شماره (14)
 3. حاتمی گل مکانی، پ.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م, اثر روش های اندازه گیری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی لسی شرق استان گلستان, نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار , 1395, شماره ((4)6), 87-102
 4. ریکی، م.، حسینعلی زاده، م.، اسلامی، الف, سنجش میزان تمایل مردم به مشارکت در طرح های تغییر الگوی کشت در منطقه علی آباد استان گلستان, نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری, 1395, شماره (14)
 5. جعفری میانایی، ف.، عسگری، ح.، حسینعلی زاده، م, بررسی تأثیر تاج پوشش هاي مختلف زیتون بر برخی خصوصیات خاك در یک سیستم آگروفارستري (مطالعه موردي: شهرستان آق قلا- استان گلستان), نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1394, شماره ((6)22), 317-325
 6. جعفری، ر.، شیخ، و.، حسینعلی¬زاده، م.، رضایی مقدم، ح, شبيه سازي روانابهاي سطحي با استفاده از مدل مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافي ايي ليسم(LISEM), نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, 1394
 7. رضایی مقدم، ح.، حسینعلی زاده، م.، شیخ، و.، جعفری، ر, برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین, نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, 1394
 8. حسنعلی زاده، ن.، مساعدی، الف.، ظهیری، ع.، حسینعلی زاده، م, مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه، مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان), نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1394, شماره ((1)22)
 9. جعفری، ف.، عسگری، ح.، حسینعلی زاده، م, بررسی تاثیر تاج پوشش های مختلف زیتون بر برخی خصوصیات خاك در یك سیستم آگروفارستری (مطالعه موردی: شهرستان آق قلا-استان گلستان), پژوهش های حفاظت آب و خاك, 1394, شماره (6)
 10. زیدعلی، ع.، بارانی، ح.، حسینعلی زاده، م, ارزيابي اثرات ريزگردها بر اكوسيستم هاي مرتعي و توليد فرآورده هاي دامي از ديدگاه دامداران (مطالعه موردي: مراتع انديمشك، ايران), فصلنامه علوم مراتع, 1394, شماره ((4)5), 303-312
 11. سید علیپور، ح.، فیض نیا، س.، احمدی، ح.، زارع، م.، حسینعلی زاده، م, مقایسه فرسایش خاك به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته های لسی شمال شرق ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام), پژوهش های حفاظت آب و خاك, 1393, شماره (5)
 12. حسینعلی زاده، م.، حسنعلی زاده، ن.، بابانژاد، م.، رضانژاد، م, پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از بسته های تخصصی سری های زمانی در محیط نرمافزار R (مطالعه موردی: ایستگاه اراز كوسه استان گلستان), حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1393, شماره (2)
 13. حسینعلی زاده، م.، احمدی، ح.، فیض نیا، س.، ریواز، ف.، ناصری، م, تعیین و مقایسه پراكنش مكانی میزان فرسایش خاك به دو روش پیش گویی و شبیه سازی زمین آماری (مطالعه موردی: زیرحوضه های زوجی كچیك استان گلستان, پژوهش های حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (5)
 14. آقابابایی زیارتی، ع.، قربانی، ه.، حسینعلی زاده, م, ارزیابی ارتباط تغییرات مکانی توزیع سرطانهای مری و معده و وضعیت خاک در استان گلستان, مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1391, شماره ((1)22), 193-207
 15. سید علیپور، م.، حسینعلی زاده، م.، فیض نیا، س.، احمدی، ح.، زارع، م, انتخاب مدل تبدیل مناسب برای روش سزیم 137 در مطالعات فرسایش و رسوب در نهشته های لسی شمال شرق ایران, پژوهش های فرسایش محیطی, 1391, شماره (7)
 16. حسینعلی زاده، م.، احمدی، ح.، فیض نیا، س.، ریواز، ف.، ناصری، م, تعیین فرسایش و رسوب با Cs137توسط آشكارساز ژرمانیوم فوق خالص قابل حمل (مطالعه موردی: زیرحوضه های زوجی كچیك استان گلستان), پژوهش های فرسایش محیطی, 1391, شماره (6)
 17. حسینعلی زاده، م.، سید علیپور، ح, كاربرد رادیونوكلوئیدهای ریزشی (137Cs،7Be، 210Pbe) در جابجایی ذرات خاك در لس های مراوه تپه استان گلستان, مطالعات جغرافیایی مناطق خشك, 1391, شماره (7)
 1. Hosseinalizadeh, M., Ahmadi, H., Feiznia, S., Rivaz, F., Naseri, S, Multivariate geostatistical analysis of fallout radionuclides activity measured by in-situ gamma-ray spectrometry: Case study: Loessial paired sub-catchments in northeast Iran, Quaternary International, 2017, شماره (429), 108-118
 2. Jafari, R., Sheikh, V., Hosseinalizadeh, M., RezaiiMoghadam, H, Effect of Soil Sample Size on Saturated Soil Hydraulic Conductivity, Communications in Soil Science and Plant Analysis Journal, 2017, 908-919
 3. Ahmadi, H., Hosseinalizadeh, M., Rivaz, F., Naseri, S., Feiznia, S, Multivariate geostatistical analysis of fallout radionuclides activity measured by in-situ gamma-ray spectrometry, Quaternary International, 2016
 4. Zeidali, A., Barani, H., Hosseinalizadeh , M, (Assessment of Dust Impact on Rangeland and Livestock Production According to Ranchers Opinion (Case Study: Andimeshk District, Iran, Journal of Rangeland Science, 2015, شماره ((4)5)
 5. Rivaz, F., Hosseinalizadeh, M., Pebesma, E, Optimal network design for spatial prediction of soil redistribution (^sup 137^Cs) based on a minimax approach, Journal of Soil Science; Samsun, 2014, شماره ((1)3), 33-41
 6. Hosseinalizadeh, M., Rivaz, F., Hedayatizadeh, R, Importance of Outlier Detection in Spatial Analysis of Wind Erosion, Procedia Environmental Sciences, 2011, شماره (7), 341-346
 1. عباسی، الف.، حسینعلی زاده، م.، خلفی، م, پیش بینی کوتاه مدت خشکسالی با استفاده از مدلسازی فضایی زمانی, اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد بهینه آب در بخش کشاورزی, مرداد 95, همدان
 2. پورجواد، ه.، راشکی، ع.، حسینعلی زاده، م, کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی, اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران, شهریور 1395
 3. زارعی، ح.، نجفی نژاد، ع.، حسینعلی زاده، م.، علیپور، ک, حجم تلفات ناشی از فرسایش خندقی موقتی در اراضی زراعی حوزه آبخیز زراعی ایکلی آغزلی استان گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان, 17 و 18 شهریور 1395
 4. زارعی، ح.، نجفی نژاد، ع.، حسینعلی زاده، م.، علیپور، ک, بررسی مدل فرسایشی خندقی موقتی در حوزه آبخیز ایکلی آغزلی استان گلستان گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, 17 و 18 شهریور 1395 , دانشگاه شهید باهنر کرمان
 5. عباسی، الف.، حسینعلی زاده، م.، خلفی، م, مدلسازی تغییرات زمانی مکانی بارندگی, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, 17 و 18 شهریور 1395 , دانشگاه شهید باهنر کرمان
 6. پورجواد، ه.، راشکی، ع.، حسینعلی زاده، م, ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری پوشش گیاهی بر سرعت باد و انتقال ذراتخاک توسط باد در مناطق خشکونیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار), سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, 1395
 7. عباسی، ص.، نجفی نژاد، ع.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م, ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه گرگانرود, پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1395
 8. عباسی، ص.، نجفی نژاد، ع.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م, تحلیل روند تغییرات بلند مدت بارندگی و دبی حوضه گرگانرود, پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1395
 9. جلالی فرد، ع.، حسینعلی زاده، م.، کمکی، چ.ب.، عظیم محسنی، م, بررسی اجمالی فرسایش پایپینگ در نهشتههای لسی ایکلی آغزلی استان گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), 1395
 10. زارعی ، ح.، نجفی نژاد، ع.، حسینعلی زاده، م.، علیپور، ک, بررسی مدل فرسایش خندقی موقتی در حوزه آبخیز ایکلی آغزلی استان گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), 1395
 11. جلالی فرد، ع.، حسینعلی زاده، م.، کمکی، چ.ب.، عظیم محسنی, تعیین حجم تلفات ناشی از فرسایش پایپینگ در لسهای ایکلی آغزلی گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), 1395
 12. زارعی ، ح.، نجفی نژاد، ع.، حسینعلی زاده، م.، علیپور، ک, حجم تلفات ناشی از فرسایش خندقی موقتی در اراضی زراعی حوزه آبخیز ایکلی آغزلی استان گلستان, دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), 1395
 13. نجفی کلیانی، ن.، کمکی، چ.ب، حسینعلی زاده، م.، اونق، م, بررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه جیرفت، استان کرمان با استفاده از مدلMICD, پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1395
 14. حاتمی گل مکانی، پ.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م.، غلامی، ز, ارزیابی برخی مدلهای نفور آب در خاک در حوزه آبخیز کچیک استان گلستان, سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1394
 15. حاتمی گل مکانی، پ.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م.، غلامی، ز, واسنجی مذل نفور هورتون در اراضی لسی شرق استان گلستان(مطالعه موردی حوزه آبخیس کچیک), سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1394
 16. برزگر، م.، نجفی نژاد، ع.، حسینعلی زاده، م, ارزیابی روشهای مختلف برآورد بار معلق رسوب آبخیز درکش (مطالعه موردی حوزه آبخیز درکش استان خراسان شمالی), دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی, 1394
 17. رضایی مقدم، ح.، حسینعلی زاده، م.، شیخ، و.، جعفری، ر, بررسی تأثیر کاربری اراضی و ویژگیهای خاک بر روی رواناب و فرسایش در حوضه های آبخیز, کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی, 1394
 18. جعفری، ر.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م.، رضایی مقدم، ح, بررسی عوامل مؤثر بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک, کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی, 1394
 19. جوهری، ف.، حسینعلی زاده، م.، اونق، م, انطباق تصاویر ماهوارهای با آمار هواشناسی در بررسی سه موج گرد و غباری ( پژوهش موردی: استانهای خوزستان و ایلام), اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار, 1394
 20. جوهری، ف.، اونق، م.، حسینعلی زاده، م.، عظیم محسنی، م, بررسی شدت و روند سالانه گرد و غبار در استان ایلام, اولين كنفرانس ملي آسيب شناسي محيط زيست و آلودگي هاي شهري, 1393
 21. مؤمن زاده، م.، اونق، م.، حسینعلی زاده، م.، طاهری نامقی، ح, ارزیابی خطر بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابور با استفاده از مدلMICD, دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و كويري, 1393
 22. مؤمن زاده، م.، اونق، م.، حسینعلی زاده، م.، طاهری نامقی، ح, ارزیابی ریسك بیابانزایی منطقه فدیشه نیشابور, 1393
 23. جعفری میانایی، ف.، عسگری، ح.، حسینعلی زاده، م, بررسی اثر برخی خصوصیات خاك بر پایداری خاكدانههای خاك در یك سیستم آگروفارستری (مطالعه موردی: شمال شهرستان آق قلا استان گلستان), دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و كويري, 1393
 24. توشنی، ی.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م, بررسی روند تغییر اقلیم در استان گلستان به روش منكندال, دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست), 1393
 25. جعفری، ر.، شیخ، و.، حسینعلی زاده، م.، رضایی مقدم، ح, ارزیابی کارایی مدل های فیزیکی LISEM و EUROSEM در مقیاس حوزه آبخیز, اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار, 1393
 26. حسینعلی زاده، م.، حسنعلی زاده، ن.، سیلاخوری، الف, مروری بر نرم افزار R و كاربرد آن در كشاورزی و منابع طبیعی, اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, 1392
 1. Hosseinalizadeh, M., Kariminejad, N., Alinejad, M., Zareie, H, Assessment of soil losses due to piping erosion in loess lands, LoessFest2017, 08-12October, Iran, Gorgan

  بازديد : 15076
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان