وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. محسن حسینعلی زاده، محمد حسین سیدعلیپور, کاربرد رادیونوکلوئیدهای ریزشی در جابجایی ذرات خاک در لس های مراوه تپه استان گلستان, 1391, شماره (1), 101-83
 2. علی آقابابایی زیارتی، هادی قربانی، محسن حسینعلی زاده, ارزیابی ارتباط تغییرات مکانی توزیع سرطانهای مری و معده و وضعیت خاک در استان گلستان, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1391, شماره (22), 207-193
  1. محسن حسینعلی زاده، سپیده ورناصری, مروری بر بسته های خاکشناسی در محیط نرم افزار R, سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 8-10 بهمن ماه, ایران, اهواز
  2. صادق عباسي، علي نجفي نژاد، واحدبردي شيخ، محسن حسينعلي زاده, ارزيابي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژي در حوضه گرگانرود, پنجمين همايش سراسري كشاورزي و توسعه پايدار, ١٣٩٥, ايران

     بازديد : 13614
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان