وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن آبخیزداری ایران ایران 1387  


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
انجمن علمی مرتع و آبخیزداری مشاور 93 94 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1393  
شورای هماهنگی فعایتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان گلستان 1393  


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر امور برنامه ریزی و فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1393  
دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۹۴/۱۲  


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 15080
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان