وبگاه شخصی محسن حسينعلي زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: هوا و اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی کاربردی (1)، حفاظت آب و خاك، حفاظت خاك، سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاك
كارشناسي ارشد: مسائل آب و خاک مناطق بیابانی
دكتري:
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
بیرجند ایران بیرجند تمام وقت 84 86 


  بازديد : 15074
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان